dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
Struktura organizacyjna Polskiego Czerwonego Krzyża podzielona jest na cztery poziomy: krajowy, okręgowy i rejonowy. Poziom czwarty, najniższy w hierarchii, a tym samym jej fundament, to jednostki podstawowe. Szczegółowe kompetencje tych struktur określa Statut oraz wydane na jego podstawie regulaminy i instrukcje.Władzę naczelną nad pracami Stowarzyszenia sprawują:

- Krajowy Zjazd - organ uchwałodawczy, który jako "czerwonokrzyski parlament" reguluje wewnętrzne zasady funkcjonowania Stowarzyszenia oraz wyznacza ramową strategię jego działań. W skład KZ, wchodzą delegaci terenowi - przedstawiciele okręgów;
- Zarząd Główny - organ wykonawczy, który kieruje pracami Stowarzyszenia. Jego członków wybiera na czteroletnią kadencję KZ.
Na szczeblu krajowym działają także: Główna Komisja Rewizyjna, Sąd Organizacyjny oraz Kapituła Odznaki Honorowej PCK.
Struktury szczebla okręgowego działają na poziomie wojewódzkim, zaś rejonowego w zasadzie na powiatowym. W ich obrębie funkcjonują, właściwe im, organy uchwałodawcze (zjazdy rejonowe), wykonawcze (zarządy) oraz kontrolne (komisje rewizyjne). Zarządy trzech powyższych szczebli mogą powoływać biura - w nich mają zatrudnienie etatowi pracownicy organizacji. Organy uchwałodawcze i kierujące Stowarzyszenia mogą również tworzyć rady i zespoły problemowe wspomagające ich działalność; np. rady honorowego krwiodawstwa, rady młodzieżowe.
W środowiskach zamieszkania, miejsca pracy lub nauki organizowane są, za aprobatą zarządów oddziałów rejonowych, jednostki podstawowe np. koła PCK, kluby honorowych dawców krwi, w których zrzeszeni są członkowie.

Jednostki podstawowe PCK

Zgodnie ze Statutem PCK i Ramowym regulaminem jednostki podstawowej PCK – jednostkami podstawowymi Polskiego Czerwonego Krzyża są koła, kluby lub grupy zrzeszające minimum 10 członków zwyczajnych.

Jednostka podstawowa podlega temu Zarządowi, który wyraził zgodę na jej utworzenie i jest zarejestrowana na obszarze jej działania.

Członkowie PCK tworzący jednostkę podstawową zobowiązani są do m.in.: czynnego wspierania celu i aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, przestrzegania i upowszechniania Podstawowych Zasad Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, regularnego opłacania składki członkowskiej uchwalonej przez Krajowy Zjazd (wysokość składki w 2012 r. – 2 zł, od 2013 r. – 3 zł).

źródło - www.pck.org.pl

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK na parkingu hipermarketu AUCHAN we Włocławku przy ul. Cmentarnej 10, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, w dniach:

3 lutego
2 marca
6 kwietnia
4 maja
1 czerwca
6 lipca
3 sierpnia
7 września
5 października
2 listopada
7 grudnia

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
10:00-15:00