dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca to ruch humanitarny o zasięgu ogólnoświatowym, jeden z najstarszych w historii ludzkości.
Jego częściami składowymi są:
- Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża
- Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
- Stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca

Dwie pierwsze instytucje działają na szczeblu międzynarodowym, a Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w poszczególnych krajach.
Wszystkie części składowe stosują się do postanowień wspólnego statutu, który określa ich specyficzną odpowiedzialność w dziedzinie działalności humanitarnej, ich wzajemne relacje i zasady współdziałania. Każda z części składowych Ruchu jest autonomiczna, działa w oparciu o własny statut i realizuje właściwe dla siebie cele i zadania. Każda z nich ma własną strukturę.
Wszystkie części składowe Ruchu spotykają się w ustalonych terminach na wspólnych sesjach, w celu omówienia tematów dotyczących całego Ruchu i przyjęcia ustaleń obowiązujących wszystkich. Odbywa się to na posiedzeniach Rady Delegatów Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz na Międzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W tym ostatnim forum biorą także udział przedstawiciele rządów państw będących stronami Konwencji Genewskich o ochronie ofiar konfliktów zbrojnych.

Jest oczywiste, że pomimo różnic występujących pomiędzy jego częściami składowymi, Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest postrzegany jako całość.
Najważniejsze decyzje są podejmowane wspólnie, podobnie jak realizacja szeregu konkretnych zadań. Dotyczy to szczególnie: pomocy międzynarodowej dla ofiar klęsk żywiołowych lub konfliktów zbrojnych, przygotowanie do klęsk, różnego rodzaju szkolenia, upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego i wiele innych. Współpraca jest ułatwiona dzięki zawarciu wewnętrznych porozumień oraz dzięki pracy delegatur terenowych prowadzonych w wielu krajach świata zarówno przez MKCK jak i Federację oraz stałej wymianie informacji. Wszystkie części składowe Ruchu, niezależnie od rodzaju działalności jaką w danym momencie podejmują, mają jednakowe podejście do spraw humanitarnych wynikające z Podstawowych Zasad Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.


Schemat struktur Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca


MCKFEDERACJARUCH


Międzynarodowa Konferencja* - uczestniczą w niej wszystkie części składowe MRCKiCP oraz państwa-strony konwencji genewskich** (zbiera się zazwyczaj co cztery lata. Pierwsza Konferencja odbyła się w 1867 r. w Paryżu a ostania w 2003 r. w Genewie i była 28. z rzędu.)
Zgromadzenie MKCK - zebranie członków MKCK - 15-25 Szwajcarów (obecnie 23 osoby) wybiera przewodniczącegoZgromadzenie Ogólne Federacji zbiera się co dwa lata przed Radą Delegatów - uczestniczą wszystkie stowarzyszenia krajoweRada Delegatów zbiera się co dwa lata, przy czym co cztery lata spotkanie odbywa się przed Międzynarodową Konferencją; uczestnicy: MKCK, Federacja i stowarzyszenia krajowe.
Rada Wykonawcza czyli zarząd MKCK składa się, z 7 członków MKCKRada Zarządzająca Federacji spotyka się co najmniej 2 razy w roku i składa się z prezesa, pięciu wiceprezesów i 20 członków ze stowarzyszeń krajowychKomisja Stała, spotyka się co najmniej 2 razy w roku; w skład wchodzą: 2 osoby z MKCK, 2 z Federacji i 5 ze stowarzyszeń krajowych


*Międzynarodowej Konferencji CK i CP nie należy mylić z konferencjami dyplomatycznymi, na których spotykają się wyłącznie państwa w celu załatwienia konkretnej kwestii. Przykładem mogą być konferencje dyplomatyczne z 1949 r. i
1977 r. na których przyjęto konwencje genewskie i protokoły dodatkowe.
**Państwa strony konwencji genewskich nie są częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, jednak ze względu na specjalny status Ruchu spotykają się co cztery lata na Międzynarodowych Konferencjach z częściami składowymi Ruchu (MKCK + Federacja + stowarzyszenia krajowe). Wszyscy uczestnicy konferencji mają równe prawa.

zobacz również - www.redcross.int
źródło - www.pck.org.pl 

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK na parkingu hipermarketu AUCHAN we Włocławku przy ul. Cmentarnej 10, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, w dniach:

3 lutego
2 marca
6 kwietnia
4 maja
1 czerwca
6 lipca
3 sierpnia
7 września
5 października
2 listopada
7 grudnia

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
10:00-15:00