dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Pogodna jesień życia na Kujawsch i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
 1. Administratorem moich danych osobowych jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń (w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego na mocy art. 71 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny).
 2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) na podstawie:
  1)w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:
  a)rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006(Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.),
  b)rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 470–486),
  c)ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217);
  2)w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
  a)rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.),
  b)rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 470–486),
  c)ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217),
  d)rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. U. UE L 286 z dnia 30 września 2014 r., s.1).
 3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Pogodna jesień życia na Kujawsch i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020.
 4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt - Kujawsko – Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, 85-054 Bydgoszcz, ul. Dr. E. Warmińskiego 10 oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej RPO WK-P lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WK-P 2014-2020.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
 6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
 7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy.
 8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Oddział Rejonowy PCK we Włocławku w związku z realizacją zadania pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej" informuje, że:

Administratorem danych osobowych osób korzystających z usług nieodpłatnej pomocy prawnej jest Prezydent Miasta Włocławek z siedzibą we Włocławku, Zielony Rynek 11/13,
Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadania pn.: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej".
 1. W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (54) 414 42 69.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz.2030), na podstawie art.6 ust.1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2-16r. (Dz. Urz. UE L 119.1), w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia ich uzyskania.
 4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym art.4 ust.2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2030)
 5. Administrator danych, zapewnia prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 6. Na czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora służy Pani/u prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku informuje, że:
 1. administratorem danych osobowych beneficjentów PCK jest Polski Czerwony Krzyż: 00-561 Warszawa ul. Mokotowska 14,
 2. inspektorem ochrony danych w Polskim Czerwonym Krzyżu jest Pan Andrzej Antoń , adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 3. dane osobowe beneficjentów PCK będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez PCK w tym z zakresu honorowego krwiodawstwa, usług opiekuńczych, pomocy społecznej, wsparcia rzeczowego, wolontariatu, członkostwa w PCK ,
 4. beneficjenci działań PCK mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wnoszenia sprzeciwu, cofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. beneficjenci działań PCK mają prawo wnoszenia skargi do GIODO gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może skutkować odmową udzielenia pomocy w ramach działań statutowych PCK,
 7. dane osobowe beneficjentów PCK nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Szanujemy prywatność naszych użytkowników i chcemy, aby korzystając z naszych witryn czuli się bezpiecznie. Poniżej przedstawiamy fragment naszej Polityki prywatności odnoszący się do tzw. plików Cookies.

Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwer Google.
Z naszego serwera wysyłamy pliki ciasteczek wyjątkowo. Służą one zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn wysyłane są cookies firmy Google, które służą dopasowaniu reklam wyświetlanych w modułach Google do Twoich zainteresowań.
W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

JAK WYŁĄCZYĆ CIASTECZKA:

w przeglądarce Opera
w przegladarce Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Safarii

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2021 roku.

7 styczeń
4 luty
4 marzec
1 kwiecień
6 maj
1 lipiec
5 sierpień
2 wrzesień
7 październik
4 listopad
2 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30