dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
miasto pck-100x62Oddział Rejonowy PCK we Włocławku przypomina osobom zainteresowanym nieodpłatnym poradnictwem prawnym, że od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez PCK

 • Punkt zlokalizowany przy ulicy 3 Maja 22 (budynek Urzędu Miasta), pok. nr 1.
 • Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00.
 • Porady udzielane są przez radców prawnych oraz mgr prawa spełniających wymogi art.11 ust.3, p.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r.poz.1255 ).
Zadanie publiczne pod nazwą: „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku na terenie gminy Miasto Włocławek" finansowane jest ze środków Gminy Miasto Włocławek.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZYSŁUGUJE:

1. Osobie, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2915 r. poz.163, 693 i 1045) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
 • po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2. Osobie, posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1863)
 • po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny;
3. Osobie, posiadającej zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz 2015 r. poz.693)
 • po przedłożeniu zaświadczenia o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4. Osobie, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203)
 • po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 o weteranach działań poza granicami państwa;
5. Osobie, która nie ukończyła 26 lat
 • po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6. Osobie, która ukończyła 65 lat
 • po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość;
7. Osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty
 • po złożeniu pisemnego oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wyżej wymienionych okoliczności.
8. Osobie w ciąży po okazaniu dokumentu potwierdzającego ciążę.

POMOC PRAWNA BĘDZIE POLEGAŁA NA:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym
UPRAWNIENI BĘDĄ MOGLI UZYSKAĆ INFORMACJE W ZAKRESIE:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2019 roku.

3 styczeń
7 luty
7 marzec
4 kwiecień
2 maj
6 czerwiec
4 lipiec
1 sierpień
5 wrzesień
3 październik
7 listopad
5 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30